This Theme Supports a Custom FrontPage

วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดพระธาตุผาเงาเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งแต่เดิมนั้นเมืองเชียงแสนเป็นถิ่นกำเนิดของคนไทย 2 กลุ่มที่อพยพมาจากสิบสองปันนา เมืองจีนแผ่นดินใหญ่ที่เราเรียกกันว่าชาวไทลื้อ กับอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ที่เราเรียกกันว่าชาวไทใหญ่ หรือรัฐฉาน Read more about วัดพระธาตุผาเงา วัดคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย