“วัดป่าเจริญราช” สำนักปฏิบัติธรรมไม่ไกลกรุงเทพฯ

   

 ใครที่ชอบการปฏิบัติธรรมแต่ไม่อยากไปไกลจากกรุงเทพฯเท่าไหร่นัก ก็ต้องไปที่วัดป่าเจริญราช เพราะวัดนี้อยู่แค่แถวจังหวัดปทุมธานีเอง นอกจากนั้นยังการจัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ(วันที่ 1-8) ตั้งแต่วันที่ 9 ของทุกเดือน จนถึงสิ้นเดือน ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดได้ทุกวัน โดยไม่มีจำกัดจำนวนวัน (ครั้งละไม่เกิน 7 วัน) ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวิปัสสนาจารย์ ให้คำแนะนำ อบรม และสั่งสอนวิธีปฏิบัติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจจะต้องศึกษาคุณสมบัติและกฎระเบียบของวัดก่อนที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นคนวิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
 2. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่เป็นโรคร้ายแรงติดต่อ
 3. ต้องไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า และยาเสพติดชนิดอื่นๆ
 4. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุมากหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 5. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และมีจิตศรัทธาในแนวทางปฏิบัติ
 6. ทางวัดจะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติธรรมเพื่อการแก้บน

กฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 1. อยู่รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
 2. ตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมอยู่จะต้องสำรวจกาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติตลอดเวลา พึงระลึกอยู่เสมอว่าอยู่ในเขตวัด ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม เจริญสติตลอดเวลา
 3. เมื่อพระอาจารย์ให้คำแนะนำสั่งสอนอย่างไร ต้องให้ความเคารพเสมอ เมื่อสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ท่านใด ขอให้สอบอารมณ์กับ พระอาจารย์ท่านนั้นจนจบการปฏิบัติธรรม โดยจะมีการสอบอารมณ์วันละ 1 รอบเท่านั้น
 4. ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ ห้ามคุย บอก หรือสอบถามสภาวธรรมกับพระภิกษุ แม่ชี หรือผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นเป็นอันขาด หากมีความสงสัยในข้อปฏิบัติ ต้องสอบถามพระอาจารย์ผู้สอนให้เป็นผู้สอบอารมณ์แต่เพียงผู้เดียว
 5. งดพูด-คุยโทรศัพท์ ไลน์ เฟชบุ้ก ในช่วงขณะปฏิบัติธรรม รวมทั้งห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ หรือแสดงกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ หากเกิดกรณีขึ้น จะต้องถูกขับออกจากวัดทั้งคู่
 6. ห้ามนำขวดน้ำเข้าห้องปฏิบัติธรรมเด็ดขาด
 7. ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องลงทำวัตรและปฏิบัติธรรมตามเวลาที่กำหนด หากติดขัดประการใดให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน
 8. ในกรณีที่ต้องออกจากวัดก่อนถึงกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือพระอาจารย์ให้รับทราบ และ/หรือ ทำพิธีลาศีลก่อนทุกครั้ง
 9. ช่วงเวลาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกเป็นการส่วนตัวโดยเด็ดขาด
 10. ถ้าใครที่สนใจสามารถติดตอบสอบถามรายละเอียดไปทางวัดได้โดยตรงคะ