This Theme Supports a Custom FrontPage

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

คุณรู้ไหมว่าการทำสมาธินั้นคืออะไร พระพรหมคุณาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า “การทำสมาธิ” เป็นพื้นฐานของจิตใจที่แน่วแน่ เราสามารถแบ่งสมาธิออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ “ขณิกสมาธิ” เป็นสมาธิที่สัมผัสได้เพียงชั่วครู่เดียว เป็นสมาธิพื้นฐานของคนทั่วไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีสติในการขับรถ สามารถที่จะจดจำตำราหนังสือได้แม่นยำ รวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆ คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายก็มักจะมีสามารถเข้าถึงการทำสมาธิในขั้นขณิกสมาธิ “อุปจารสมาธิ” เป็นสมาธิขั้นที่ 2 เมื่อผู้ที่สำเร็จสมาธิขั้นนี้จะสามารถมองเห็นนิมิตต่างๆ Read more about สมาธิมีกี่ระดับและแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง มาดูกัน