This Theme Supports a Custom FrontPage

วัตถุประสงค์ การทำบุญตักบาตร คืออะไรกันแน่

วัตถุประสงค์ การทำบุญตักบาตร คืออะไรกันแน่

พุทธศาสนิกชนหลายคนต้องบอกว่า แม้จะเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่การตีความเกี่ยวกับการเป็นพุทธบริษัทที่ดีนั่นไม่เหมือนกัน รวมถึงกิจกรรมบางอย่างเราเองก็ตีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่มีถูกผิดมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่บางอย่างก็เหมือนจะผิดจากแก่นเดิมของมันไปไกลโขทีเดียว อย่างเรื่องง่ายอย่าง การทำบุญตักบาตร วัตถุประสงค์มันคืออะไรกันแน่ เรามาไขความกระจ่างไปพร้อมกัน การทำบุญตักบาตร คืออะไร การทำบุญตักบาตร หากจะยึดตามหลักพุทธศาสนาก็จะเข้าเกณฑ์หนึ่งในการทำบุญที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 10 (แปละว่า สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ) การทำบุญตักบาตร จะตรงกับข้อแรกนั่นก็คือ ทานมัย ที่แปลว่าการให้ทาน การเสียสละ แบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้กับผู้อื่น การตักบาตรคือการหล่อเลี้ยงพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตรไม่เพียงแต่จะเป็นการทำตามคำสอนในเรื่องดังกล่าวแล้ว การตักบาตรยังเป็นการหล่อเลี้ยงพุทธศาสนาให้ดำเนินต่อไปได้อีกรูปแบบหนึ่งกล่าวคือ พระสงฆ์จะมีข้อห้ามเรื่องการเก็บอาหารค้างคืน นั่นทำให้พระสงฆ์จะต้องออกบิณฑบาตทุกเช้า เพื่อหาอาหารมายังชีพและดำเนินกิจกรรมทางศาสนาต่อไป หากเราไม่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ท่านก็ดำเนินกิจกรรมต่อไปไม่ได้ (ไม่มีอาหารฉัน) องค์ประกอบของการทำบุญตักบาตร การทำบุญตักบาตรนั้น มีองค์ประกอบด้วยกัน 3 อย่างก็คือ หนึ่งผู้ตักบาตร(เรา) จะต้องทำบุญตักบาตรด้วยจิตใจอันเป็นบริสุทธิ์ มีจิตใจตั้งมั่นที่ดี ที่ต้องการจะใส่บาตร อยากจะให้ อยากจะทำบุญอย่างแท้จริง ต้องมีจิตใจตั้งแต่ก่อนให้ ขณะให้และ หลังให้บริสุทธิ์ ถึงจะทำให้การทำบุญสัมฤทธิ์ผล สองวัตถุที่นำมาทำบุญตักบาตรนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์ ไม่ไปลักขโมยเข้ามา และสิ่งนั้นจะต้องไม่ใช่สิ่งของที่ทำให้พระผิดศีลได้อย่างเช่น เหล้า ยา บุหรี่เป็นต้น ส่วนอาหารที่จะเอามาตักบาตรนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ อาหารสดRead more about วัตถุประสงค์ การทำบุญตักบาตร คืออะไรกันแน่[…]